Forankring av forskningsprosjekt i muskelskjelettsatsingen

   

Nye og etablerte forskningsnettverk kan søke om å forankre sine prosjekter i Nasjonal samarbeidsgruppes (NSGs) nye nasjonale satsing innen muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. Hensikten med en forankring er å synliggjøre prosjekter som naturlig inngår i satsingen.

 
   
Søknaden må inneholde et sammendrag med beskrivelse av prosjektet (1-2 sider), hvor det tydelig fremkommer hvordan prosjektet oppfyller følgende kriterier:  
   

 

  1. Prosjektet må omhandle problemstillinger innenfor fagfeltet muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP).
  2. Prosjektet må være i tråd med grunnlagsdokumentet for satsingen

(lenke til grunnlagsdokumentet).

 
   

Søknaden vurderes av satsingens koordinerende miljø i samråd med fagrådet. I vurderingen tas det kun stilling til om søknaden oppfyller de ovenfornevnte kriteriene. Kvaliteten på prosjektsøknaden vurderes ikke av det koordinerende miljø ved Formidlingsenheten for muskelskjelettlidelser (FORMI).

 

Ved godkjent søknad sendes det en bekreftelse på prosjektets forankring i satsingen. Bekreftelsen kan benyttes som vedlegg ved søknad om finansiering til prosjektet, men gir ingen garanti for finansiering av prosjektet.

 

Søknad om forankring i satsingen sendes vedlagt en e-post til koordinator Linda M. Pedersen med følgende e-post adresse: limped@ous-hf.no

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: Prosjekter
Neste side: Prosjekter forankret i satsingen