Nasjonalt fagråd

Leder av fagrådet

Ove Furnes

Professor UiB, Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus.

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

ove.furnes(at)helse-bergen.no; ove.furnes(at)uib.no

 

 

 

Representant for samarbeidsorganet Helse Midt/NTNU

Øystein Petter Nygaard

Professor NTNU, Overlege Nevrokirurgi, St. Olavs Hospital HF.

oystein.nygaard(at)ntnu.no

 

 

 

Representant for samarbeidsorganet Helse Vest/UiS/UiB

Svein Joar Auglænd Johnsen

PhD, Overlege, Helse Stavanger HF

svein.joar.auglend.johnsen(at)sus.no

 

 

 

Representant for samarbeidsorganet Helse Nord/UiT/UiN

Gunnstein Bakland

Overlege ved Revmatologisk avdeling, UNN.

gunnst(at)online.no

 

 

 

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF/UiO

May Arna Risberg

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH. Forsker, Ortopedisk avdeling, OUS.

m.a.risberg(at)nih.no

 

   
Representanter for fagmiljøene

 

Ottar Vasseljen

Professor NTNU, Institutt for samfunnsmedisin DMF.

ottar.vasseljen(at)ntnu.no

   
 

 

Bård Natvig

Professor ved Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, UiO.

bard.natvig(at)medisin.uio.no

   
  

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

haakon.meyer(at)fhi.no

   

 Gyrd-Thrane.jpg-Bredde-180px-

Gyrd Thrane

Det helsevitenskaplige fakultet, UiT.

gyrd.thrane(at)uit.no

 

 

   

Liv Heide Magnussen

Professor, Forskningsgruppen Bevegelse og Funksjon, Institutt for Ergoterapi, Fysioterapi og Radiografi. HIB. Forskningsgruppe i Fysioterapi, Institutt for global Helse og Samfunnsmedisin, UiB 

liv.heide.magnussen(at)hib.no

 

 

Kåre Birger Hagen

Professor UiO, Diakonhjemmet sykehus

k.b.hagen(at)medisin.uio.no

 

 

 

 Cecilie Røe

Professor UiO, Avdelingsleder ved Fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS.

 

 

 

 

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge

tore.solberg(at)unn.no

 

 

   
  Egil Fors
   
       

 Observatør

Thor Einar Holmgard
Styreleder - Rådet for muskelskjeletthelse

   
 

Observatør

Astrid T. Lunestad

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator Brukermedvirkning FORMI, OUS 

 

 

Tidligere fagråsmedlemmer      
       

Tore K. Kvien


Tidligere leder av fagrådet

   
       
 

Clara Gram Gjesdal

 

   
       

Nina Emuas


Professor ved Det helsevitenskaplige fakultet, UiT

   
       

Mari Hoff


Overlege ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital. 

   
       

Liv Inger Strand

Professor ved Institutt for glbal helse og samfunnsmedisin, UiB

   
       

Lars Nordsletten


Professor UiO, Ortopedisk klinikk, OUS