Om NSG

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

NSG er et strategisk rådgivende organ med medlemmer fra universitetene, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd, Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og brukerorganisasjonene. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har observatørstatus. 

NSG ble opprettet i 2005. NTNU i samarbeid med Helse Midt-Norge RHF overtok ledelse og sekretariatsfunksjon etter Helse Sør-Øst 1.juni 2010.  

Dekanus Stig Slørdahl, Det medisinske fakultet, NTNU, er leder for samarbeidsgruppen.

lenke til NSG: www.helseforsk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: Om oss
Neste side: Nasjonalt fagråd