Utlysninger av forkningsmidler

 
 
 

 NY UTLYSNING

Nå kan du søke om støtte til store tverregionale helseforskningsprosjekt.

De fire regionale helseforetakene utlyser inntil 200 mill. kr til tverrregionale helseforskningsprosjekt (HELSEFORSK).

Lenke til utlysningen:

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEFORSK/1253996563868

Nasjonale satsingsområder

Midlene skal benyttes til å styrke tjenesterelevant og pasientnær klinisk forskning og helsetjenesteforskning innenfor tematiske nasjonale satsingsområder. Det tildeles midler innen områdene: Hjerte-karsykdommer, Muskel- og skjelettplager, alvorlige psykiske lidelser, helsetjenesteforskning, kreftforskning  og nevrologiske sykdommer inkl. demens, smerte- og utmattelsessykdommer som CFS/ME, fibromyalgi og borreliose.

Må ha deltakere fra minst tre regionale helseforetak 

Søkerinstitusjonen må være et helseforetak eller en privat/ideell institusjon som kan søke de regionale helseforetakenes forskningsmidler. Søker må være ansatt i søkerinstitusjoner eller ha forankringsavtale med søkerinstitusjonen. Prosjektet skal ha deltagende institusjoner fra minst tre av de fire helseforetakene.

Forskningsrådet administerer

Satsingen er forankret i RHFenes strategigruppe for forskning. Forskningsrådet vil administrere utlysningen og kvalitetsvurdering av søknadene, mens RHFene vil være ansvarlig for relevansvurderingen og endelig vedtak om bevilgningen. Utlysningen er publisert på Forskningsrådets sider.  Søknadsfrist 3. september 2014

Lenke til utlysningen:

http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/HELSEFORSK/1253996563868

 

Samarbeid; muskelskjelettfeltet.

Koordinerende miljø for muskelskjelettsatsingen (FORMI) har som målsetting å fasilitere samarbeid og samordning av søknader innen muskel- og skjelettfeltet. Forskere/forskergrupper kan kontakte FORMI (limped@ous-hf.no) for å melde inn prosjekt eller få oversikt over prosjekt som allerede er meldt inn.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Forskningsrådet har seks hovedsøknadsfrister i året. Andre søknadsfrister kan forekomme. Enkelte programmer og aktiviteter har løpende søknadsfrist.

Søknadsfrister 2013 Søknadsfrister 2014
 • 13. februar
 • 10. april
 • 29. mai
 • 4. september
 • 16. oktober
 • 27. november
 • 12. februar
 • 9. april
 • 21. mai
 • 3. september
 • 15. oktober
 • 26. november

Alle hovedsøknadsfrister er lagt til kl. 13.00 (CET).   

 

 

 
 

 

 

 

 

Forrige side: Forskningsverktøy
Neste side: Spørreskjema