Skip to content

Organisering

Muskelskjelettsatsingen (MUSS) er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk av forskningsmiljøer, et koordinerende forskningsmiljø, samt et fagråd med brukerrepresentanter.

Forskningsnettverkene er sammensatt av forskere med ulik fagbakgrunn og fra ulike miljøer; fra universitetssykehus, lokale sykehus, primærhelsetjenesten, universiteter og høgskoler i flere av helseregionene. Fagrådet er sammensatt av representanter for samarbeidsorganene i de fire helseregionene, representanter fra Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd, representanter for de ulike fagmiljøene, koordinerende forskningsmiljø og brukerrepresentanter. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er det koordinerende forskningsmiljøet for satsingen.

Våre hovedmål

Hovedmålet er å utvikle nasjonale forskningsnettverk innen muskelskjeletthelse og legge til rette for samarbeid og kunnskapsoverføring som vil føre til forskning av høy kvalitet og omfattende bidrag til internasjonal kunnskapsproduksjon.

Videre er målet å implementere ny kunnskap i ulike deler av helsetjenesten (primær-, spesialist- og bedriftshelsetjenesten) slik at kvaliteten på helsetjenester til mennesker med muskelskjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) bedres, både når det gjelder diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering.

Satsingens hovedmål og delmål er beskrevet i grunnlagsdokumentet, som er et dokument som danner grunnlaget for satsingen og er utarbeidet av en nasjonal skrivegruppe bestående av fagpersoner innen muskelskjelettfeltet.

Les grunnlagsdokumentet her.

Fem hovedgrupper av muskelskjelettskader, sykdommer og plager

Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat, og kan deles inn i fem hovedgrupper:

  1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
  2. Ikke- infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
  3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
  4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
  5.  Skader i bevegelsesapparatet inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Historikk

En nasjonal skrivegruppe nedsatt av Samarbeidsorganet i Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen/Stavanger arbeidet tidligere for å etablere et nasjonalt satsningsområde for forskning innen muskel- og skjelettsystemet, men kom ikke frem til et omforent forslag.

Nytt initiativ til en nasjonal satsing innen muskelskjeletthelse ble tatt av Rådet for muskelskjeletthelse (tidligere: Muskel Skjelett Tiåret). Det ble nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av ti fagpersoner med ulike tilknytninger til aktive forskningsmiljøer innenfor muskelskjeletthelse i Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo. Disse leverte et skisseforslag til Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo om etablering av en nasjonal og strategisk satsning på forskning innen muskelskjelettfeltet. NSG ga i mai 2011 sin støtte til dette nye initiativet. I august 2011 nedsatte Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo en nasjonal skrivegruppe av fagpersoner som fikk i oppdrag å utarbeide et grunnlagsdokument, som skulle ligge til grunn for NSGs beslutning om forsknings innen muskelskjeletthelse skulle anbefales som nasjonalt satsingsområde. I november 2011 anbefalte NSG igangsetting av en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse i tråd med forslagene fra skrivegruppen. I etterkant gav de regionale samarbeidsorganene sin tilslutning til initiativet. FORMI ved OUS ble valgt som det koordinerende forskningsmiljø. Koordinator for satsingen ble ansatt i oktober 2012. Fagrådet for satsingen ble opprettet i november 2012 og satsingens første nasjonale forskningskonferanse ble arrangert på Gardermoen i samme måned.

Litt om Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

NSG er et strategisk rådgivende organ for de deltagende institusjonene innen helseforskning og ble opprettet i 2005 for å sikre dialog og samordning av helseforskning i et nasjonalt perspektiv. UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord har for årene 2016 (Arnfinn Sundsfjord) /2017 (Siv C. Høymork) ledelse og sekretariatfunksjon for NSG.

Medlemsorganisasjoner i NSG: Universitetene (UiB, UiO, UiT og NTNU), De regionale helseforetakene, Universitets- og høyskolerådet, Universitetssykehusene.

Brukerrepresentanter i NSG: Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Observatører i NSG: Norges forskningsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet.

Les mer om NSG på helseforsk.no.

Strukturering av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)
Strukturering av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Kontakt oss

Ta kontakt med oss her.

Forankring av forskningsprosjekt

Les om forankring av forskningsprosjekter i muskelskjelettsatsingen.

Back To Top