skip to Main Content

Fagrådet for Muskelskjelettsatsingen er sammensatt av representanter for samarbeidsorganene, representanter fra Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd, representanter for fagmiljøene, brukerrepresentanter og koordinerende forskningsmiljø. Fagrådet ledes av professor Ove Furnes fra Universitetet i Bergen og består av 15 medlemmer i tillegg til 2 brukerrepresentanter og koordinerende forskningsmiljø.  Koordinerende forskningsmiljø for satsingen er Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus og ledes av professor John-Anker Zwart.

Fagrådet fungerer som styringsgruppe for satsingen og har en rådgivende funksjon overfor samarbeidsorganet Helse Sør Øst RHF/Universitetet i Oslo. Fagrådet skal fremme måloppnåelse, fasilitere og bidra til samordning og spredning av kunnskap.

Fagrådets medlemmer

Leder

Ove Furnes

Ove Furnes

Leder av fagrådet

Professor Universitetet i Bergen (UiB), Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus; Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

ove.furnes@helse-bergen.no
ove.furnes@uib.no

Representanter for samarbeidsorganene

Øystein Petter Nygaard

Øystein Petter Nygaard

Representant for samarbeidsorganet Helse Midt/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor NTNU, Overlege nevrokirurgi, St. Olavs Hospital HF

oystein.nygaard@ntnu.no

Svein Joar Auglænd Johnsen

Svein Joar Auglænd Johnsen

Representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

PhD, overlege, Helse Stavanger HF

svein.joar.auglend.johnsen@sus.no

Gunnstein Bakland

Gunnstein Bakland

Representant for samarbeidsorganet Helse Nord/Universitet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet (UiT)/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Overlege Revmatologisk avdeling, UNN

gunnst@online.no

May Arna Risberg

May Arna Risberg

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole; Forsker, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)

m.a.risberg@nih.no

Representanter for fagmiljøene

Lars Gunnar Johnsen

Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU; Overlege ortopedi, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital

lars.gunnar.johnsen@ntnu.no

Espen A. Haavardsholm

Espen A. Haavardsholm

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; Overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

espen@haavardsholm.no

Ida Svege

Ida Svege

Fagrådgiver Extrastiftelsen

ida.svege@extrastiftelsen.no

Gyrd Thrane

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

gyrd.thrane@uit.no

Liv Heide Magnussen

Liv Heide Magnussen

Professor, Høgskolen i Bergen (HiB)

liv.heide.magnussen@hib.no

Bård Natvig

Bård Natvig

Professor Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, UiO

bard.natvig@medisin.uio.no

Cecilie Røe

Cecilie Røe

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Avdelingsleder ved fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

cecilie.roe@medisin.uio.no

Haakon Meyer

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt

haakon.meyer@fhi.no

Tore Solberg

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, UNN

tore.solberg@unn.no

Egil Fors

Egil Andreas Fors

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ overlege ved Coperiosenteret

egil.a.fors@ntnu.no

Koordinerende forskningsmiljø

John Anker Zwart

John-Anker Zwart

Leder for koordinerende forskningsmiljø

Professor UiO, Forskningssjef Nevroklinikken, OUS

j.a.zwart@medisin.uio.no

Linda Margareth Pedersen

Linda M. Pedersen

Koordinator for satsingen

Forsker, FORMI, OUS/ Førsteamanuensis, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

limped@ous-hf.no

Kjersti Storheim

Kjersti Storheim

Leder FORMI, OUS /Førsteamanuensis Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

kjersti.storheim@medisin.uio.no

Margreth Grotle

Margreth Grotle

Professor Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA)/ Forsker FORMI, OUS

margreth.grotle@hioa.no

Amy Mitchell

Amy Mitchell

Forskningskoordinator FORMI, OUS

amymit@ous-hf.no

Ingrid Fjeldheim Bånerud

Forskningskoordinator, FORMI, OUS

ifjeld@ous-hf.no

Observatører

Astrid T. Lunestad

Astrid T. Lunestad

Observatør

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator for brukermedvirkning ved FORMI, Oslo Universitetssykehus

astrid@lunestad.com

Thor Einar Holmgard

Thor Einar Holmgard

Observatør

Styreleder i Rådet for muskelskjeletthelse

thore54@online.no

Tidligere fagrådsmedlemmer

Ottar Vasseljen

Ottar Vasseljen

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

ottar.vasseljen@ntnu.no

Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Professor Institutt for helse og samfunn, UiO, Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus

k.b.hagen@medisin.uio.no

Tore K. Kvien

Tore K. Kvien

Tidligere leder + Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Institutt for klinisk medisin UiO/ Avdelingssjef Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Clara Gram Gjesdal

Clara Gram Gjesdal

Tidligere representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

Avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Helse-Bergen

Nina Emuas

Nina Emaus

Representant for fagmiljøene

Professor ved Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

Mari Hoff

Mari Hoff

Representant for fagmiljøene

Overlege ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital

Liv Inger Strand

Liv Inger Strand

Representant for fagmiljøene

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Lars Nordsletten

Lars Nordsletten

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Leder Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ortopedi, OUS

lars.nordsletten@medisin.uio.no

Deltakende forskningsmiljø

Les mer om deltakende forskningsmiljø her

Back To Top