Skip to content

Nye og etablerte forskningsnettverk kan søke om å forankre sine prosjekter i Muskelskjelettsatsingen (MUSS). Hensikten med en forankring er å synliggjøre prosjekter som naturlig inngår i satsingen.

Søknaden må inneholde et sammendrag med beskrivelse av prosjektet og en oversikt over samarbeidspartnere.

Prosjektet må omhandle problemstillinger innenfor fagfeltet muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager (MUSSP) og være i tråd med grunnlagsdokumentet for satsingen.

Søknaden vurderes av satsingens koordinerende miljø i samråd med fagrådet. I vurderingen tas det kun stilling til om søknaden oppfyller ovenfor nevnte kriteriene. Kvaliteten på prosjektsøknaden vurderes ikke av det koordinerende miljø ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI).

Ved godkjent søknad sendes det en bekreftelse på prosjektets forankring i satsingen. Bekreftelsen kan benyttes som vedlegg ved søknad om finansiering til prosjektet, men gir ingen garanti for finansiering av prosjektet.

Søknad om forankring i satsingen sendes vedlagt en e-post til koordinator Linda M. Pedersen med følgende e-post adresse: limped@ous-hf.no

Back To Top