skip to Main Content

Her er en oversikt over relevante steder man kan finne utlysninger av forskningsmidler.

Helseforetakene HF

Helse Sør-Øst RHF

Forskning i Helse Sør-Øst skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene.

Helse Sør-Øst RHF utlyser forskningsmidler for 2019. Det kan søkes om:

 • Regionale forskningsmidler
 • Strategiske midler til regionale forskningsnettverk
 • Strategiske midler til ikke-universitetssykehus
 • Utenlandsstipend (3-12 måneder pr. stipendperiode)

Søknadskategorier
Doktorgradstipent | Postdoktorstipend | Forskerstipend | Karrierestipend | Prosjektmidler til klinisk forskning | Åpen prosjektstøtte

Søknadsfrist for alle søknadstyper er onsdag 5. september 2018 kl. 16.00.

Søknadsfrist for utenlandsstipent er 10. mars og 5. september 2018

 

Utlysninger Helse Sør-Øst

Helse Vest RHF

Helse Vest sine forskningsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskningskompetanse i foretaka og øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskningen.

Det regionale samarbeidsorganet har vedtatt at 75 prosent av Helse Vest sine forskningsmidler skal gå til den åpne, søkbare runden med årlig søknadsfrist 15. september. Forskningsmidler som blir tildelt gjennom den åpne utlyste prosessen skal få fram gode søknader innen helseforskning, og blir ikke tildelt ut fra særskilte tema eller fagområde.

I tillegg har Det regionale samarbeidsorganet vedtatt at inntil 25 prosent av forskningsmidlene skal øremerkes strategiske satsinger. De strategiske forskningsmidlene skal gå til å heve forskingssvake områder, ivareta politiske prioriteringer og støtte spesielt gode miljø som en ønsker skal heve seg ytterligere. De strategiske midlene har ikke faste årlige utlysinger, men blir lyst ut etter tilgjengelige midler og behov.

Utlysninger Helse Vest

Helse Midt Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF sine forskningsmidler skal være et insentiv og økonomisk bidrag til å sikre forskning og oppbygging av forskingskompetanse i helseforetakene, og øke produktiviteten, nytten og kvaliteten på forskning i regionen.

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut midler til forskningsprosjekter i regionen. I tillegg er det løpende utlysninger av mindre summer som du kan søke på gjennom hele året.

Utlysninger Helse Midt-Norge

Helse Nord RHF

Helse Nord forvalter midler til helseforskning, som skal komme pasientene til gode. Om lag halvparten av midlene kommer via statsbudsjettet, og om lag halvparten bevilges av styret for Helse Nord RHF.

Noen av midlene tildeles direkte i strategiske satsinger og forskningsstøttefunksjoner til helseforetakene, mens storparten av midlene lyses ut hvert år.

Søknadsfrist: 1. september 2018 kl. 16.00.

Norges forskningsråd

Gode råd om søknadsprosessen i NFR

Hovedsøknadsfrister

Forskningsrådet har seks hovedsøknadsfrister i året. Andre søknadsfrister kan unntaksvis forekomme. Normalt benytter program/aktivitet én hovedsøknadsfrist i løpet av året. Enkelte programmer og aktivitetet har løpende søknadsfrist, dvs at søknadene behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2018

 • 14. februar
 • 25. april
 • 12. september
 • 10. oktober
 • 22. november

Hovedsøknadsfrister 2019

 • 13. februar
 • 10. april
 • 25. september
 • 20. november

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).

Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE)

Hovedmålet for Bedre helse og livskvalitet er forskning og innovasjon som har høy kvalitet og er nyttig for at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel, og for å redusere sosiale helseforskjeller. Programmet skal fremme ny kunnskap om forekomst av og årsaker til uhelse og helse, og om utvikling, implementering og effekt av helsefremmende tiltak.

Programnettside

Sentrale dokumenter Bedrehelse

Last ned programplan Bedrehelse

God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (Behandling)

Programmet skal gjennom klinisk forskning bidra til at pasienten får god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele sykdomsforløpet. Endepunktene for forskningen som programmet understøtter, skal være pasient- og tjenesterelevante og brukermedvirkning skal ivaretas.

Programnettside

Last ned programplan Behandling

Horisont 2020

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.

Programnettside

FRIPRO

FRIPRO er en åpen konkurransearena som favner alle fag. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. FRIPRO støtter den frie forskningen, som sikrer nasjonal kunnskapsberedskap i møtet med fremtidens utfordringer for næringsliv og samfunn.

Programnettside

Sykefravær, arbeid og helse (SYKEFRAVÆR)

Programmet videreføres ut 2018. Programmet vil i større grad etterspørre kunnskap om betydningen av kompetanse, utdanning og ferdigheter for inkludering i arbeidslivet, og studier som kan kaste lys over sammenhenger mellom manglende ferdigheter og helse.

Programnettside

EXTRASTIFTELSEN

ExtraStiftelsen støtter forskning innen helse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Stiftelsen støtter tiltak og prosjekter som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

For å søke støtte til forskningsprosjekt må du samarbeide med ExtraStiftelsens godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet.

Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR ExtraStiftelsens frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid!

Søknadsfrist for forskningsprosjekter: 1 juni

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

For å kunne søke stipend fra Fysiofondet må du ha norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Hjemmeside Fysiofondet

Sophies Minde Ortopedi AS

Det kan søkes om midler til forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler. Selskapets finansiering av forskning og andre prosjekter skjer etter kunngjøring i de fagmiljøene som selskapet er tilknyttet.

Forsknings- og utviklingsmidler fra Sophies Minde Ortopedi AS

Back To Top