Skip to content

Brukermedvirkerbase til forskning innen muskelskjeletthelse

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskning. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus har på grunnlag av dette etablert en brukermedvirkerbase for å kvalitetssikre brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse.

Formålet med brukermedvirkning i helseforskning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukerens perspektiv, behov og erfaringer i større grad blir reflektert. Her kan du lese mer i Ekspertssykehusets blogg om «Paradigmeskifte er i gang – brukermedvirkning innen helseforskning» og«Pandemien stoppet ikke brukermedvirkerne hos FORMI»

FORMI brukermedvirkerbase består av engasjerte og kursede brukermedvirkere som representerer ulike brukerorganisasjoner. Basen tar oppdrag fra ulike forskningsmiljøer og kan i samarbeid med forskeren bidra inn i ulike faser av forskningsprosjektet inkludert populærvitenskapelig formidling. Pilen nedenfor er et hjelpemiddel i planlegging og gjennomføring av brukermedvirkning i forskning og beskriver hvilke deler av forskningsprosessen som er godt egnet for brukermedvirkning. Det er en fordel at brukermedvirkere inkluderes så tidlig som mulig i forskningsprosessen.

FORMI arrangerer jevnlig samarbeidsforum for forskere sammen med brukermedvirkerbasen, samt kurs om «Brukermedvirkning i forskning» for brukere, forskere og helsepersonell. Ta kontakt med FORMI via post.formi@ous-hf.no for informasjon om neste forum eller kurs eller for å komme i kontakt med basen.  Her kan du lese mer i Ekspertsykehusets blogg om «Kurs i brukermedvirkning i forsking hos FORMI»

Brukermedvirkning i forskning
 

Samarbeidsforum arrangeres jevnlig av FORMI for forskere sammen med brukere bra basen. Du som forsker kan her få presentere en eller flere faser av ditt forskningsprosjekt for å få innspill fra brukermedvirkere. Dette er en unik mulighet for å få innspill allerede i idéfasen og til å formulere et prosjekt. Basen kan også brukes til praktisk hjelp i forhold til spørreskjema og utforming av informasjon til prosjektdeltakere for å nevne noe.

Kurset «Brukermedvirkning i forskning» arrangeres to ganger i året ved FORMI og er for helsepersonell og forskere som skal samarbeide med bruker-representanter, samt personer med pasient- eller pårørendeerfaring som skal delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Målet for kurset er å samle forskere og brukere for å legge grunnlag for god samhandling og kvalitetssikring av brukermedvirkning i forskningsprosjektene. Kurset gir en grunnleggende avklaring på blant annet hva brukermedvirkning er, forskningsprosessens ulike faser, hvilke faser av prosjekter brukere kan bidra inn i og hvilke forventninger som stilles til både forsker og bruker i et samarbeid.

Illustrasjon av FORMI brukermedvirkningsbaseProsesser for brukermedvirkning.

Medlemmene i FORMI brukermedvirkerbase:

 • Har gjennomført kurs i Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse, samt GCP kurs for brukermedvirkere.
 • Har pasient- eller pårørendeerfaring fra primær- og sekundærhelsetjenesten innenfor muskelskjeletthelse, og har tilhørighet i en brukerorganisasjon.
 • Har et bevisst og bearbeidet forhold til egen helse og egne erfaringer og de er personlig egnet til rollen.
 • Kan uttale seg på generelt grunnlag om pasientbehov rundt muskelskjeletthelse, ikke kun sin egen diagnose og egne erfaringer.
 • Har ønske om å holde seg faglig oppdatert, interesse for forskning og er opptatt av dokumentasjon av behandlingstilbud mm.
 • Har kapasitet til å delta på møter, lese papirer og gi tilbakemelding innenfor tidsfrister, har tilgang til PC og kan bruke dataverktøy.

Forventninger til forskere/forskningsprosjekter som ønsker å benytte seg av brukermedvirkere fra basen:

 • Anerkjenne merverdien av brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen.
 • Inkludere brukermedvirkere i alle faser av prosjektet, og så tidlig som mulig i prosessen.
 • Være bevisst språk og begreper i forskningen slik at forsker og bruker forstår hverandre.
 • Kunne legge til rette som brukermedvirkernes behov (pauser, god stol mm.).
 • Ha midler til å honorere brukermedvirkerens innsats og dekke eventuelle reiseutgifter.

 

Nyttig lenke til Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten

Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten

 

[/vcex_icon_box][/vc_column][/vc_row]

Back To Top