Skip to content

Fagrådet for MUSS er sammensatt av en representant fra hvert samarbeidsorgan i de fire helseregionene, representanter for fagmiljøene, Stiftelsen Dam, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH), FORMI brukermedvirkerbase og koordinerende forskningsmiljø for satsingen.

Fagrådet ledes av professor Tore Christoffersen fra Helse Nord. Koordinerende forskningsmiljø for MUSS er Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetssykehus, som ledes av professor John-Anker Zwart, Kjersti Storheim og koordineres av Linda Margareth Pedersen.

Fagrådet fungerer som styringsgruppe for satsingen og har en rådgivende funksjon overfor samarbeidsorganet Helse Sør Øst RHF/Universitetet i Oslo. Fagrådet skal fremme måloppnåelse, fasilitere og bidra til samordning og spredning av kunnskap.

Fagrådets medlemmer

Leder

Tore Christoffersen

Førsteamanuensis UiT, Idrettshøgskolen Alta/ Fysioterapeut Finnmark sykehus

Representanter for samarbeidsorganene

Øystein Petter Nygaard

Øystein Petter Nygaard

Representant for samarbeidsorganet Helse Midt/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor NTNU, Overlege nevrokirurgi, St. Olavs Hospital HF

oystein.nygaard@ntnu.no

May Arna Risberg

May Arna Risberg

Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole; Forsker, Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)

m.a.risberg@nih.no

Liv Heide Magnussen

Liv Heide Magnussen

Professor, Høgskolen i Bergen (HiB)

liv.heide.magnussen@hib.no

Anne Winther

Anne Winther

Representant for samarbeidsorganet Hele Nord/Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)/Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

 

Representanter for fagmiljøene

Bilde Av Siri Bjorland

Siri Bjorland

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Satya Sharma

Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Cecilie K. Øverås

Forsker ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU | PhD ved Syddansk Universitet | Kiropraktor ved NEMUS, Trondhjem|

Trygve Skonnord

Trygve Skonnord

Forsker, Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO. Fastlege ved Re Legegruppe, Tønsberg

trygve.skonnord@medisin.uio.no

Espen A. Haavardsholm

Espen A. Haavardsholm

Professor II, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo; Overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

espen@haavardsholm.no

Ida Svege

Ida Svege

Leder programutvikling i Stiftelsen DAM; Førsteamanuensis Fakultet for helsevitenskap, OsloMet

ida.svege@dam.no

Ove Furnes

Ove Furnes

Leder av fagrådet

Professor Universitetet i Bergen (UiB), Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus; Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

ove.furnes@helse-bergen.no
ove.furnes@uib.no

Haakon Meyer

Haakon Meyer

Professor UiO, Nasjonalt folkehelseinstitutt

haakon.meyer@fhi.no

Tore Solberg

Tore Solberg

Overlege, spesialist i nevrokirurgi, UNN

tore.solberg@unn.no

Egil Fors

Egil Andreas Fors

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU/ overlege ved Coperiosenteret

egil.a.fors@ntnu.no

Tone Gifstad

Overlege, Ortopedisk avdeling, St.Olavs hospital/ førsteamanuensis NTNU.

tone.gifstad@stolav.no

Koordinerende forskningsmiljø

Linda Margareth Pedersen

Linda M. Pedersen

Koordinator for satsingen

Forsker, FORMI, OUS/ Førsteamanuensis, OsloMet-Storbyuniversitetet

limped@ous-hf.no

Kjersti Storheim

Kjersti Storheim

Leder FORMI, OUS /Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet

kjersti.storheim@medisin.uio.no

Margreth Grotle

Margreth Grotle

Professor, OsloMet-Storbyuniversitetet/ Forsker FORMI, OUS

margreth.grotle@oslomet.no

Observatører

Amy Mitchell

Amy Mitchell

Administrativ leder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH)

amymit@ous-hf.no

Tidligere fagrådsmedlemmer

Elina Schistad

Elina Schistad

Overlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

Lars Gunnar Johnsen

Lars Gunnar Johnsen

Førsteamanuensis, Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU; Overlege ortopedi, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer, St. Olavs hospital

lars.gunnar.johnsen@ntnu.no

Svein Joar Auglænd Johnsen

Svein Joar Auglænd Johnsen

Representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

PhD, overlege, Helse Stavanger HF

svein.joar.auglend.johnsen@sus.no

Gunnstein Bakland

Gunnstein Bakland

Representant for samarbeidsorganet Helse Nord/Universitet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet (UiT)/Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)

Overlege Revmatologisk avdeling, UNN

gunnst@online.no

Ottar Vasseljen

Ottar Vasseljen

Professor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

ottar.vasseljen@ntnu.no

Gyrd Thrane

Gyrd Thrane

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

gyrd.thrane@uit.no

Bård Natvig

Bård Natvig

Professor Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, UiO

bard.natvig@medisin.uio.no

Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Professor Institutt for helse og samfunn, UiO, Leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus

k.b.hagen@medisin.uio.no

Cecilie Røe

Cecilie Røe

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Avdelingsleder ved fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS

cecilie.roe@medisin.uio.no

Astrid T. Lunestad

Astrid T. Lunestad

Observatør

Styremedlem i Rådet for muskelskjeletthelse/Fagkoordinator i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddssmerter (LKB)/Forskningskoordinator for brukermedvirkning ved FORMI, Oslo Universitetssykehus

astrid@lunestad.com

Tore K. Kvien

Tore K. Kvien

Tidligere leder + Representant for samarbeidsorganet Helse Sør-Øst/Universitetet i Oslo (UiO)

Professor, Institutt for klinisk medisin UiO/ Avdelingssjef Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Clara Gram Gjesdal

Clara Gram Gjesdal

Tidligere representant for samarbeidsorganet Helse Vest/Universitetet i Stavanger (UiS)/Universitetet i Bergen (UiB)

Avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Helse-Bergen

Nina Emuas

Nina Emaus

Representant for fagmiljøene

Professor ved Det helsevitenskaplige fakultet, Norges arktiske universitet (UiT)

Mari Hoff

Mari Hoff

Representant for fagmiljøene

Overlege ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital

Liv Inger Strand

Liv Inger Strand

Representant for fagmiljøene

Professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Thor Einar Holmgard

Thor Einar Holmgard

Observatør

Observatøt i MUSS-fagrådet, Medlem av Rådet for muskelskjeletthelse

thore54@online.no

Lars Nordsletten

Lars Nordsletten

Professor Institutt for klinisk medisin, UiO/ Leder Forsknings- og utviklingsavdelingen, Ortopedi, OUS

lars.nordsletten@medisin.uio.no

Eirik Moe

Observatør
Styreleder, Rådet for muskelskjeletthelse (RMH). Leder Ryggforeningen i Norge (RiN).

Inger Ljøstad

Observatør
Ryggforeningen i Norge

Deltakende forskningsmiljø

Les mer om deltakende forskningsmiljø her

Back To Top